×
Jak vytvořit marketingový plán?

Úvod do návrhu a tvorby marketingového plánu


Jak už jsme si řekli v některém z minulých dílů, důležitou součástí plánu bude vyjasnit si následující body. Nyní je ale budeme už nazývat marketingovými termíny.


Marketingová analýza současného stavu (Kde jsme? Odkud vycházíme?)

Abychom následně mohli porovnávat a měřit úspěšnost plnění plánu, musíme mít nějaký relevantní vstup – vstupní analýzu. Co a jak analyzovat? Je potřeba se zamyslet nad všemi věcmi, které ovlivňují náš současný marketing.


Mezi ně patří např.:

  • a) Vaše firma
  • b) Vaše produkty a služby
  • c) Zákazníci
  • d) Různé vnější vlivy jako např. kurz měny, politická situace, hospodářská situace, daňové zatížení, konkurence aj.


Pro analýzu použijte metodu SWOT, kde si do tabulky ke konkrétním bodům určíte slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby.


Marketingové cíle (Čeho chceme dosáhnout? Jaký je cíl cesty?)

Představte si svou firmu v budoucnu. Jak byste chtěli aby vypadala? Vaše cíle si ale musíte konkrétně stanovit tak, aby byly měřitelné. Budete potřebovat vědět, v kterém bodě se na své cestě právě nacházíte.


Cíle dělíme na:

a) strategické – dlouhodobé tzn. víceleté

b) taktické (v rámci jednoho období – obvykle 1 rok)

– taktické cíle by měly respektovat a kopírovat cíle strategické

– možnost flexibilní reakce na aktuální potřeby plánu


Mezi Vaše cíle pak mohou patřit:

  • a) podíly na trhu
  • b) množství zákazníků (databáze)
  • c) obchodní výsledky (zisky, obrat atp.)


Marketingová komunikace a mix (Jak chceme dosáhnout stanovených cílů?)

V tomto okamžiku se nebudeme snažit určovat konkrétní formy Vašich nástrojů, pouze určíme obecný rámec, kde se budeme v rámci mark. komunikace pohybovat.

a) Marketingový mix – je spojení čtyř základních mark. nástrojů tzv. 4P (produkt, cena, místo a propagace)

b) Marketingová komunikace – je souhrn aktivit, které musíte provést, abyste dosáhli taktických (ročních cílů).


Vše musíte kontrolovat a analyzovat aneb jste na správné cestě za Vaším cílem?